తెలుగు సంఖ్యలు అన్నీ మీకు తెలుసా?

క్రింది తెలుగు సంఖ్యలు అన్నీ మీకు తెలుసా?

సంఖ్యామానం:     

ఒకటి =1

పది =10                                    

వంద =100

వెయ్యి =1000

పదివేలు =10000.              

లక్ష =100000

పదిలక్షలు =1000000

కోటి =10000000

పది కోట్లు= 100000000

శతకోటి                    =1000000000

సహస్త్ర కోటి           =10000000000   

 అనంతకోటి       =100000000000

న్యార్భుద్ధం                 =1000000000000

ఖర్వం                      =10000000000000

మహాఖర్వం                =100000000000000

పద్మం                      =1000000000000000

మహాపద్మం                =10000000000000000

క్షోణి                         =100000000000000000

మహాక్షోణి                   =1000000000000000000

శంఖం                      =10000000000000000000

మహాశంఖం                =100000000000000000000

క్షితి                         =1000000000000000000000

మహాక్షితి                   =10000000000000000000000

క్షోబం                       =100000000000000000000000

మహా క్షోబం                =1000000000000000000000000

నిధి                         =10000000000000000000000000

మహానిధి                   =100000000000000000000000000

పరాటం                     =1000000000000000000000000000

పరార్థం                     =10000000000000000000000000000

అనంతం                    =100000000000000000000000000000

సాగరం                     =1000000000000000000000000000000

అవ్యయం                  =10000000000000000000000000000000

అమృతం                   =100000000000000000000000000000000

అచింత్యం                  =1000000000000000000000000000000000

అమేయం                  =10000000000000000000000000000000000

భూరి                       =100000000000000000000000000000000000

మహాభూరి                 =1000000000000000000000000000000000000


మన భారతీయ & హైందవ సాంప్రదాయములో మాత్రమే అంత పెద్ద సంఖ్యలకు కూడా నిర్దిష్టమైన పేర్లు గలవు
అందుకే మనం భారతీయునిగా పుట్టినందుకు గర్వించాలి, మన సాంప్రాదాయాలను కాపాడుకోవాలి                                                                        🙏  🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Post a Comment

0 Comments