పాఠశాల అసెంబ్లీ కోసం

🙏పాఠశాల అసెంబ్లీ కోసం🙏

 🇬🇸🇷🇦🇴🌎
♦సుభాషిత వాక్కు

"ఎదుటోడి తప్పును గుర్తించేవాడు మేధావి
తన తప్పును గుర్తించేవాడు జ్ఞాని
దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే మనచుట్టు మేధావులకు కొదవలేదు
జ్ఞానుల ఉనికి లేదు"

"Fools wait for the opportunities, ordinary people use the opportunities, but wise people create the opportunities."

   ♦మంచి పద్యం

కల్లలాడ వద్దు కలతలు పడవద్దు
సత్యమెల్ల పలుకు సంతసంబు
సాయమెప్పుడుండు సత్యము నీకును
వాస్తవంబు వేము వారి మాట

🔺భావం:-

ఓ వేము ! అబద్ధము ఆడవద్దు. ఇబ్బందులు పడవద్దు. సత్యవాక్కు వలన సంతోషం కలుగుతుంది.

   🔹నేటి జీ కె:

1) హోలోగ్రఫీ అనేది దేన్ని తెలియజేస్తుంది?

   జ:-త్రిమితీయ ఫొటోగ్రఫీ

 2) వాహనాల్లో డ్రైవర్ల పక్కన అమర్చే దర్పణం?

   జ: కుంభాకార దర్పణం

3) కాంతి కిరణాలు ఏ తరంగాల రూపంలో ప్రయాణిస్తాయి?

  జ: తిర్యక్ తరంగాలు

4) కాంతి కణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినవారు?

     న్యూటన్

5) రామన్ ఫలితం దేనికి సంబంధించింది?

 జ: కాంతి

6) మాక్స్ ప్లాంక్ క్వాంటం సిద్ధాంతం ప్రకారం కాంతి ఏ రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది?

జ:;ఫోటాన్

7) అతి నీలలోహిత కిరణాలను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త?

 జ: రిట్టర్

Post a Comment

0 Comments