అంతర్జాల తెలుగు భాష

అంతర్జాల తెలుగు భాష
అంతర్జాలం = internet
ముఖ గ్రంథం = Facebook
 ఏమిటది = what'sup
దరఖాస్తు = application
అన్వేషిక = Google
క్రీడా సంగ్రహణము= Play store
మీ ఆజ్ఞ నాళం = YouTube
వితరిణి = share it
జాబితా = file
తపాల కట్ట = G-mail
గణన యంత్రం = computer
4వ తరం = 4G
కీలక ఫలకం = keyboard
చలన భాషిణి = Mobile phone
 నిస్తంత్రి భాషాంత్రర్జాల యంత్రం = WiFi
ధర్శన చెలికాడు = vidmate
విస్తరణ క్షేత్రం = website
సమాచార ధూత = messenger
సల్లాపములు = chatting
ప్రతిబింబం = image
శ్రవణ సంభంది = audio
దృశ్య సంభంది =  video
సమాచార నిమ్న బదిలి  = download
సమాచార ఊర్ద్వ బదిలి = upload
మృది సామగ్రి = software
ఘన సామగ్రి = hardware
బంధన = link
ముద్ర లేఖనం = typing
అద్దకం = Printing
 స్పర్శ తెర=Touch screen
 చాతుర్య చలన భాషిణి= smart phone
దృశ్య పిలుపు= Video call
శబ్ధ పిలుపు = audio call
సమాచారా బంధక క్రిమి = VIRUS
జ్ఞప్తిక ఘన పత్రం = Memory card
 ధ్వని ముద్రీకరణ = audio Recording
అంకాత్మక కటకము = digital camera
అర్ధ ముఖ చిత్రపటం= Profile picture

Post a Comment

0 Comments