దశావతారాల నుండి మనం నేర్చుకోవలసిన అంతరార్ధలు:-

దశావతారాల నుండి మనం నేర్చుకోవలసిన అంతరార్ధలు:-

1. మత్స్యావతారం - చేప నీటిలో ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ  ఏ విధంగా ఈదుతుందో, అదేవిధంగా జీవితంలో 'ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో'నూ సంసారాన్ని ఈదాలి.

2. కూర్మావతారం - తాబేలు అవసరం లేనప్పుడు ఏ విధంగా ఇంద్రియాలను వెనక్కి తీసుకుంటుందో, అదేవిధంగా మనం పనులు లేనప్పుడు ఇంద్రియాలను కట్టివేసి 'ధ్యానం' చేయాలి.

3. వరాహావతారం - వరాహం
ప్రపంచ భారాన్ని ఏ విధంగా మోస్తుందో,  అలాగే 'ఇంటి బాధ్యత'లను మొయ్యాలి. 

4. నరసింహావతారం - మనలోని అజ్ఞానాన్ని చీల్చి చెందడాలి.

5. వామనావతారం - మొదటి అడుగు భౌతికంగానూ, రెండవ అడుగు ఆధ్యాత్మికంగాను జీవిస్తూ;  మరి మూడవ అడుగును మనలోని 'అహంకారాన్ని' గుర్తించి 'బలి' ఇవ్వాలి.

 6. పరశురామావతారం - 'లక్ష్యం' కోసం పట్టుదలతో ముందుకెళ్లాలి.

7. రామావతారం - 'ధర్మ'యుతంగా జీవించాలి.

8. కృష్ణావతారం - ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా 'ఆనందం'గా ఉండాలి.

9. బుద్ధావతారం - 'జ్ఞానాన్ని' పంచాలి.

10. కల్కి అవతారం - సకల మానవాళి 'అజ్ఞానాన్ని తీసివేయాలి'.

Post a Comment

0 Comments