జీవితంలో ఎప్పుడైనా

 🍁🌹🍁

1. జీవితంలో ఎప్పుడైనా 

       ఎవరి నైనా పనికి రాని వారిగా 

         పరిగణించవద్దు ఎందుకంటే 

           చెడిపోయిన గడియారం

             కూడ రోజుకు రెండు సార్లు

               సరైన సమయం

                  సూచిస్తుంది

🍁🌹🍁

2. ఎప్పుడూ ఇతరుల తప్పులను

      అన్వేషించే వ్యక్తి అందమైన

         పుష్పాల పరిమళాలను

           వదలి పుండు మీద వాలే

             ఈగ లాంటి వాడు

🍁🌹🍁

3. పేదరికం ధరిచేరినప్పుడు 

      ఆప్తమిత్రులు కూడ

        దూరమైతారు అదే

          ధనవంతులైనప్పుడు

            తెలియని వారు కూడ

               మిత్రులవుతారు

🍁🌹🍁

4. ఒక్క సారి నవ్వుతూ చూడు

      ప్రపంచంలో ఉండే అందాలన్ని

        నీ సొంతమవ్వుతాయి కానీ

          తడిసిన కనురెప్పలతో

             చూసే అద్దంకూడ మసక

                బారి పోతుంది 

🍁🌹🍁 

5. తొందరగా దొరికేది ఏదైనా

       ఎక్కువకాలం మన్నికరాదు

         ఎక్కువకాలం మన్నిక

           వచ్చేది అంతతొందరగా

              దొరకదు

🍁🌹🍁

6. జీవితంలో వచ్చే చెడు రోజులు

      కూడా మన మంచి కొరకే

        అనుకోవాలి అప్పుడే

          తెలుస్తుంది నిజమైన

            స్నేహితులు ఎవరైనది

🍁🌹🍁

7. మనిషికి రోగాలు కుందేలు లాగా

      వస్తాయి తాబేలు లాగా

        వెళ్లుతాయి కానీ డబ్బులు

          తాబేలు లాగ వస్తాయి 

             కుందేలు లాగా

                వెళ్లుతాయి 

🍁🌹🍁

8. చిన్న చిన్న మాటల్లో ఆనందాన్ని 

       వెతకటం అలవాటు 

         చేసుకోవాలి ఎందుకంటే

           పెద్ద పెద్ద మాటలు

             జీవితంలో చాలా 

                అరుదుగా చోటు

                   చేసుకుంటాయి

🍁🌹🍁

9. ఈశ్వరుని ప్రార్ధించినప్పుడు

      నాకు ఏమి ఇవ్వలేదని

        బాధపడకు ఎందుకంటే 

          నీకు అక్కడ ఇవ్వక

            పోయినా నీకు నచ్చిన

              చోట నీకు ఈశ్వరుడు 

                నచ్చినవిధంగా ఇస్తాడు

🍁🌹🍁

10. నిత్యము ఎదురయ్యే 

        అపజయాలను చూసి

          నిరాశ చెందకు కానీ 

            ఒక్కోసారి తాళంచెవి

              గుచ్చంలో ఉండే ఆఖరి

                తాళంచెవి కూడ తాళం 

                   తెరుస్తుందని

                      గమనించు

🍁🌹🍁

11. ఈ సమాజంలో నేను ఒక్కడిని

         ఎంచేయగలననీ ప్రతి మనిషి 

           నిరాశ చెందుతుంటాడు

             కానీ ఒక్క సారి తలపైకెత్తి

               చూడు ప్రపంచానికి

                వెలుగునిచ్చే సూర్యుడు

                   కూడ ఒక్కడేనని  

🍁🌹🍁

12. బంధవులు ఎంత చెడ్డ వారైనా

         సరే వదులుకోవద్దు

           ఎందుకంటే మురికి నీరు 

             దప్పిక తీర్చలేక పోయిన

               కనీసం అగ్గి మంటలు 

                 ఆర్పటానికి పనికి 

                    వస్తాయి 

🍁🌹🍁

13. నమ్మక ద్రోహి స్నేహితునికన్నా

        దురాశపరుడు సన్నిహితుడు

          మిన్న మట్టితో చేసిన 

            మనుషులు కాగితాలకు

               అమ్ముడు పోతారు

🍁🌹🍁

14. మనిషి గా మాట్లాడుట

         రాక పోయినా కనీసం

           పశువుల మౌనంగా 

             ఉండటమే ఉత్తమం

🍁🌹🍁

15. మనకు మాటలు రాక ముందు 

       మనముఎంచెప్పబోతున్నామో

         అమ్మకు అర్థమయ్యేది కాని

           మనము మాటలు అన్ని

             నేర్చిన తరువాత ఇప్పుడు

                మాటమాటకు ప్రతిసారి

                   అమ్మా నీకు అర్థం

                      కాదులే అంటాం

🍁🌹🍁

16. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మిత్రులు 

          దూరమైనారని బాధపడకు

            ఎందుకంటే నీవు ఒక్కనివే

               జయించగలవని వారు

                 నమ్మినందుకు నీవు 

                     సంతోషించు 

🍁🌹🍁

17. సిగ్గు మర్యాద లేని 

        ధనవంతుడు ఎల్లయ్య కన్నా

          మంచి మానవత్వం ఉన్న 

            పేదరికం సుబ్బయ్య మిన్న

🍁🌹🍁

18. జీవితంలో హెచ్చుతగ్గులు

         రావటంకూడ మనమంచి

           కోసమే అనుకోవాలి

             ఎందుకంటే ECG లొ 

               వచ్చే సరళరేఖా కూడ

                  మృత్యువును

                     సూచిస్తుంది

🍁🌹🍁

19. ఈ రోజుల్లో సంబంధాలు

         రొట్టె తొ సమానమైనవి

           ఎందుకంటే కొద్దిగా మంట

             ఎక్కవైందొలెదో రొట్టె 

               మాడిమసి కావటం

                   ఖాయం

🍁🌹🍁

20. జీవితంలో మంచి వారి కోసం

         అన్వేషించ వద్దు ముందు 

            నీవు మంచిగా మారు

              బహుశా నిన్ను కలిసిన 

                వ్యక్తికి మంచి మనిషి

                   అన్వేషణ పూర్తి 

                      కావచ్చు నేమో

Post a Comment

0 Comments