నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

🔮 *నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు* 🔮*నూ* రేండ్ల జీవితంలో 
*త* నతో పాటు సమాజ శ్రేయస్సు 
*న* రనారణ నింపుకొన్న ఉద్యోగి ఎన్ని బాధలు కష్టనష్టాల
*సం* దర్భం లోకూడా ప్రజల ఆశల్ని
*వ* మ్ము చేయకుండా సంవ
*త్స* రాల కొద్ది శ్రమించి ప్రజలకు పాలకులకు వా
*ర* ది సేవగుణం కు రథసారది ప్రభుత్వ ఉద్యోగి చిత్త
*శు* ద్ధి కి పాలకుల నజారణ CPS
*భా* వి జీవితం భద్రత భరోసా ను బజారునా 
*కాం* తి లేని జీవితాన్ని మన భుజాన 
*క్ష* ణం ఒక యుగం పదవీ విరామ జీవితాన చాలు చా
*లు* మారుద్దాం మారుద్దాం యికనైనా

*కొత్త సంవత్సరం కొత్త పెన్షన్ ను కొరివి పెడుతూ పాత పెన్షన్ ను ప్రారంభం చేస్తుద్దని ఆశ తో.....*

Post a Comment

0 Comments