కథ- "కళ్ళు" - A to Z 2512

HIGHLIGHTS

*తప్పక చదవండి*
*💯% భలే అంటారు* 👇
*కళ్ళు చెట్టు మీద వున్న 🍏పండుని చూశాయి. మనసులో ఆశ పుట్టింది.
 కళ్ళు పండుని 🍏తెంపలేవు కదా.
అందుకే.. కాళ్ళు వెళ్ళాయి చెట్టు దగ్గరికి...🍏పండును.. కొయ్యటానికి..
కాళ్ళు 🍏పండుని కొయ్యలేవు కాబట్టి...* 
👐చేతులు 🍏 పండుని కోశాయి..* 
🙌చేతులు.. 🍏పండును తినలేవు 
కాబట్టి.. 😛నోరు తినేసింది...*
*మరి  ఆ పండు 🍏కడుపులోకి వెళ్ళింది...!!*
*ఇప్పుడు చూడండి ఎవరు చూసారో.. 
వాళ్ళు వెళ్ళలేదు ...
*ఎవరు వెళ్ళారో వాళ్ళు తెంపలేదు ...* 
*ఎవరు తెంపారో వాళ్ళు తినలేదు...
*ఎవరు తిన్నారో.. వాళ్ళు ఉంచుకోలేదు...* 
*ఎందుకంటే అది కడుపులోకి వెళ్ళింది..
*మరి ఇప్పుడు.. ఎప్పుడైతే తోట మాలి చూసాడో..* 
*అప్పుడు దెబ్బలు... వీపు 🙅‍♂️మీద పడ్డాయి .... 
*పాపం వీపు తప్పేమీ లేదు...*
*కానీ ఎప్పుడైతే దెబ్బలు వీపు మీద పడ్డాయో...
 *అప్పుడు కళ్ళ నుండి😭 కనీళ్లు వచ్చాయి..* 
*కళ్ళ నుండి, ఎందుకంటే... అందరికంటే ముందు, పండుని చూసింది "కళ్ళు".. కాబట్టి...* 
*🙏మరి ఇప్పుడు.. కర్మ సిద్ధాంతం అంటే... ఇదే..🙏🏽
🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏
🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹

No comments