ఐశ్వర్యం అంటే

🍁ఐశ్వర్యం అంటే🍁

*💥 ఇంటి గడపలలో ఆడపిల్లల గజ్జల చప్పుడు "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 ఇంటికిరాగానే చిరునవ్వుతో ఎదురొచ్చే భార్య "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 ఎంత ఎదిగినా,నాన్న తిట్టే తిట్లు "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 అమ్మ చేతి ఆవకాయ ఐశ్వర్యం, భార్య చూసే ఓర చూపు "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 పచ్చటి చెట్టు,పంటపొలాలు ఐశ్వర్యం,వెచ్చటి సూర్యుడు "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 పౌర్ణమి నాడు జాబిల్లి "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 మనచుట్టూ ఉన్న పంచభూతాలు ఐశ్వర్యం"!*

*💥 పాల బుగ్గల చిన్నారి చిరునవ్వు "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 ప్రకృతి అందం ఐశ్వర్యం,పెదాలు పండించే నవ్వు "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 అవసరంలో ఆదరించే ప్రాణస్నేహితుడు  "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 బుద్ధికలిగిన బిడ్డలు  "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 బిడ్డలకొచ్చే చదువు  "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 భగవంతుడిచ్చిన ఆరోగ్యం  "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 చాలామందికన్నా ఉన్నతంగా ఉన్నామనుకునే తృప్తి  "ఐశ్వర్యం"!*

*💥 పరులకు సాయంచేసే మనసు మన  "ఐశ్వర్యం"!*

🌷 కళ్ళు చూపెట్టే ప్రపంచం ఐశ్వర్యం*

*🌷మనసు పొందే సంతోషం ఐశ్వర్యం*

*👉 ఐశ్వర్యం అంటే చేతులు లేక్కేట్టే కాసులు కాదు,*

*🌴 మీకు ఉన్న ఐశ్వర్యం ఏమిటో గుర్తించండి. దానిలో హాయిగా జీవించండి*🍁

Post a Comment

0 Comments