ఎంత చిత్రమో ఈ జీవిత సత్యాలు

_*💫 ఎంత చిత్రమో ఈ జీవిత సత్యాలు*_

*_పట్టీల విలువ వేల రూపాయల్లో... కాని వేసేది కాళ్ళకి..! కుంకుమ విలువ రూపాయలలో... కానీ పెట్టుకొనేది నుదుటిపైన.. విలువ ముఖ్యము కాదు.. ఎక్కడ పెట్టు కుంటామనేది ముఖ్యము..!_*

*_ఉప్పులాగ కటువుగా మాట్లాడే వాడు నిజమైన మిత్రుడు... చక్కెర లాగ మాట్లాడి మోసగించే వాడు నీచుడు._*
   
*_ఉప్పులో ఎప్పుడూ పురుగులు పడ్డ దాఖలాలు లేవు.. తీపిలో పురుగులు పడని రోజూ లేదు..!_*

*_హే మానవా ! ఈ జీవితం అంత విలువైనదేమి కాదు.. ఏడుస్తూ ఈ లోకంలో అడుగిడుతావు. ఏడిపిస్తూ ఈ లోకాన్ని వదలి వెళ్ళిపోతావు..!_*

*_రమ్మన్నా సన్మార్గములోకి యెవ్వరు రారు.. వద్దన్నా చెడు మార్గమున్నే యెంచుకుంటారు._*

*_పాలు అమ్మేవాడు ఇల్లిల్లు తిరగాలి.. సారాయి అమ్మేవాడి దగ్గరికే అందరు వెళతారు._*

*_పాలల్లో నీళ్ళు కలిపినావా అని అడుగుతారు.. ఖరీదైన సారాయిలో నీళ్ళు కలిపి తాగుతారు._*

*_ఆహాహా యేమి ఈలోకం..!_*
  
*_పెళ్ళి ఊరేగింపులో బంధు మిత్రులు ముందు.. వరుడు వెనకాల !_*
*_శవయాత్రలో శవము ముందు.. బంధు మిత్రులు వెనకాల !_*

*_శవాన్ని ముట్టి నందుకు స్నానం చేస్తారు. మూగ ప్రాణులను చంపి భుజిస్తారు !_*

*_కొవ్వు వత్తులను వెలిగించి చనిపోయిన వారిని గుర్తు చేసుకొంటారు. కొవ్వు వత్తులను ఆర్పి జన్మ దినాన్ని ఆచరిస్తారు..! హే మానవా !_*

*_ఆకలి విలువ పేదవానికి తెలుసు.. కష్టము విలువ కర్షకునకు తెలుసు._*

   *_ఇదే పచ్చి నిజం_*
   *_పుట్టినపుడు జాతకం.._*
   *_మధ్యలో నాటకం.._*
   *_చావగానే సూతకం.._*
   *_ఐనా ఆగదు జనుల మధ్య కౌతుకం..!_*

*_సకల జీవులకు అన్నమే పరబ్రహ్మమని పెద్దలు అన్నారు. అది తెలుసు కోకుండా మూఢులైనవారు చాలామంది ఉన్నారు.._*

*_కళ్ళతో ఈ జగత్తును చూస్తే కనిపించేవి దృశ్యాలే... హృదయంతో చూడగలిగితే జగత్తంతా సుందరమే..!_*

🙏🇮🇳😷

Post a Comment

0 Comments