మూడింటిని నిలువుగాను, అడ్డంగాను చదివి చూడండి


మూడింటిని నిలువుగాను, అడ్డంగాను చదివి చూడండి. ఎట్లా చదివినా అవే పదాలు వస్తున్నాయి చూడండి! ఇలా మీరూ తయారు చేస్తారా మరి? మా పిల్లలకి పంపిస్తాను - మీ రాధ మండువ

స మ త
మ జ్జి గ
త గ ము

కం చ ము
చ క్కె ర
ము ర ళి

క్షీ ర ము
ర వ్వ లు
ము లు కు

కా ను పు
ను వ్వు లు
పు లు లు

కా ర ము
ర గ డ
ము డ త

స మ త
మ ర ల
త ల పు

త మ కం
మ ర్యా ద
కం ద కం

పొ ల ము
ల లి త
ము త క

ధ న ము
న వ్య త
ము త క

వ ర స
ర వి క
స క లం

హి మ జ
మ న ము
జ ము న

క వి త
వి న ల
త ల క

కో వె ల
వె న్నె ల
ల ల న

మ న సు
న య నం
సు నం ద

ది న ము
న గ రి
ము రి కి

టో క రా
క వ్వ ము
రా ము డు

చ దు వు
దు ర ద
వు ద కం

ప్ర వే శం
వే ది క
శం క రం

Post a Comment

0 Comments