తెలుసుకుందాం

Responsive Advertisement

కథ-ఆయుషు

ఒక రోజు దేవుడు ఓ కుక్కని తయారు చేసాడు..
.
దేవుడు అన్నాడు: రోజంతా ఇంటి
ముందు కూర్చో. ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు వస్తే
అరువు. నేను నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషుని
ఇస్తాను.
.
కుక్క: స్వామి ఇదేమి బాలేదు… నేను అన్ని
ఏళ్ళు అరవలెను. కాబట్టి ఇదుగో 10
ఏళ్ళు నీకు ఇచెస్తను. 10 ఏళ్ళు మాత్రమే
అరుస్తాను సరేనా !
.
దేవుడు: సరే..
ఆ తర్వాతి రోజు దేవుడు ఒక కోతి ని
తయారు చేసాడు.
దేవుడు: నీ కోతి చేష్టలు చేస్తూ జనాల్ని సంతోష
పరుచు. నీకు 20
ఏళ్ళు ఆయుషు ఇస్తున్నాను.
.
కోతి: ఏంటి కోతి చేష్టలు 20 ఏళ్ళ ! అమ్మో! కుక్క
తన 10 ఏళ్ళు నీకు ఇచ్చింది గా నేను అలాగే
ఇస్తాను.
.
దేవుడు: సరే…
మరుసటి రోజు దేవుడు మరల ఒక ఆవుని
తయారు చేసాడు.
దేవుడు: నువ్వు రైతుతో పాటు పొలానికి వెళ్లి
రోజంతా ఎండలో కస్టపడి
సాయత్రం పాలు ఇస్తూ రైతుకి సహాయం చేయి.
నీకు 60 ఏళ్ళు ఆయుషు ఇస్తునాను.
.
ఆవు: 60 ఏళ్ళు ఈ గొడ్డు చాకిరీ నేను చేయలేను.
నాకు కూడా 20 ఏళ్ళు ఇచి మిగతా 40
ఏళ్ళు నువ్వే తీసుకో…
.
దేవుడు: సరే…
తర్వాత రోజు దేవుడు మనిషి ని తయారు చేసాడు.
దేవుడు: తిను, తాగు , ఆడుకో, పెళ్లి చేసుకో, నీ
జీవితాన్ని ఆనందించు.. నేను నీఎకు 20
ఏళ్ళు ఆయుషు ని ఇస్తునాను.
.
మనిషి: ఏంటి? 20 ఏళ్లే నా? చూడు , నా 20
ఏళ్ళు తో పాటు ఆవు నీకు ఇచ్చిన 40, కోతి
మరియు కుక్కకి ఇచిన 10,10 మొత్తం 80 కావాలి…
.
దేవుడు: సరే…
"అందుకే మొదట 20 ఏళ్ళు మనిషి తింటున్నాడు,
నిద్రపోతున్నాడు, ఆడుకుంటున్నాడు,
ఆనందిస్తున్నాడు..
.
తరవాత 40
ఏళ్ళు ఆవు చేస్తున్నాటు తన కుటుంభానికి
సహాయం చేయటానికి గొడ్డు చాకిరీ చేస్తున్నాడు
.
తర్వాత 10 ఏళ్ళు కోతి చేష్టలు చేస్తూ తన
మనవల్లు మనవరల్లని నవ్విస్తున్నాడు..
తరవాత
.
10 ఇంటి ముందు కూర్చొని వచ్చే పోయే వాళ్ళని
అరుస్తుంటాడు….!!"

Post a Comment

0 Comments